top of page

Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement volgens art. 18 van de statuten boven genoemde vereniging is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 28 april 2003.

Dit huishoudelijk reglement bevat richtlijnen, bepalingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die het gevolg zijn van de statuten van de vereniging en die de statuten aanvullen.

Bij dit huishoudelijk reglement behoort een bijlage waarin items zijn vermeld die jaarlijks op de algemene ledenvergadering opnieuw worden vastgesteld.

De artikelen van het huishoudelijk reglement zijn gerefereerd aan dezelfde artikelen als genoemd in de statuten. Dit houdt echter in, dat een aantal artikelnummers in dit reglement niet zijn ingevuld.

Artikel 1, 2 en 3: Naam, doel en duur van de vereniging

 

Artikel 4 en 5: Lidmaatschap

 

Leden:

De rechten en plichten van de leden zijn vermeld in artikel4, lid 1, 2 en 3 en in artikel 5 van de statuten.

Persoonsregistratie:

De penningmeester en/of secretaris houden uit hoofde van hun functie de persoonlijke gegevens van de leden up to date in een ledenregister. Hij/zij is verplicht aan elk lid persoonlijk bekend te maken welke gegevens in het bestand aanwezig zijn en waar de gegevens voor nodig zijn.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de leden mogen geen gegevens uit dit bestand voor andere doeleinden dan waarvoor het bestuur ze nodig heeft gebruikt worden.

Aanwezigheid:

 • Behoudens geldige redenen is het de leden ongeoorloofd om afwezig te zijn bij repetities en uitvoeringen. Een lid dat drie maal onafgemeld per jaar afwezig is wordt schriftelijk gewaarschuwd, bij een volgende ongeoorloofde afwezigheid kan door bestuursbesluit royement van het lid volgen. Het koorlid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • Leden die een aantal repetities (4) ter voorbereiding van een uitvoering hebben gemist, wordt deelname aan deze uitvoering ontzegd.

 • Afmelding voor repetities en uitvoeringen dienen te geschieden bij een contactpersoon die door het bestuur wordt aangewezen. Deze persoon houdt registratie van de aanwezigheid van de leden.

 • De eigendommen van de vereniging mogen niet buiten de verenigingsactiviteiten worden gebruikt, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.

 • Bij opzegging van het lidmaatschap moeten alle eigendommen van de vereniging in goede staat worden teruggegeven zoals bijv. partituren, cassettes, cd’s en eventuele kleding. (gestoomd)

Ereleden / Begunstigers:

De rechten en plichten van ereleden zijn omschreven in art 4 lid 4 en 5 van de statuten.

Als begunstiger van het koor komt men in aanmerking als men per jaar een minimum bijdrage schenkt. Men heeft dan het recht op vrije toegang tot activiteiten die worden georganiseerd door het koor.

Activiteiten

Onder activiteiten wordt verstaan alles wat in vereniging- en of koorverband wordt georganiseerd. De activiteiten bestaan uit:

 • Het uitvoeren van een zo gevarieerd mogelijk repertoire, zo mogelijk in verschillende koorsamenstellingen, zelfstudie door cd’s of cassettebandjes, het deelnemen aan kooravonden, het promoten van koormuziek plaatselijk en regionaal.

 • Het maken van concertreizen, samenwerking met plaatselijke en regionale koren/muziekgezelschappen in projectvorm.

 

Artikel 6 en 7: Financiële middelen

 • De leden zijn verplicht om de verschuldigde contributie vooruit per incasso per kwartaal te voldoen, wordt hiervan afgeweken dan is men jaarlijks contributie (vooruit te betalen in januari) verschuldigd. Er vindt in principe geen restitutie plaats van betaalde contributie als men het lidmaatschap opzegt.

 • Het bestuur kan bij activiteiten een tegemoetkoming in de kosten vragen aan deelnemende leden en introducés.

 • Met betrekking tot de controle van het gevoerde financiële beleid benoemd de algemene ledenvergadering een kascommissie bestaande uit 2 leden die de boekhouding van de vereniging controleerten in de jaarvergadering verslag uitbreng t aan de ledenraad.

 

Artikel 8, 9 en 10: Bestuur

 

Bestuur:

 • De taken en bevoegdheden van het bestuur dienen gericht te zijn op beleidszaken en coördinatie.

 • Het bestuur is samengesteld uit minimaal 5 personen. Bestuursleden treden volgens rooster af en zijn dan nog voor een bestuursperiode van 3 jaar herkiesbaar.

 • Indien de algemene ledenvergadering unaniem is kan van de bepalingen van 2 bestuursperioden worden afgeweken.

 • Het rooster van aftreden is zodanig opgezet dat een derde deel van de bestuursleden in een verenigingsjaaraftreedt.

Dagelijks bestuur:

 • Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur mag niet gelijktijdig aftredend zijn binnen het verenigingsjaar.

 • De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering gekozen en hoeft niet perse lid van de vereniging te zijn.

 • De secretaris geeft, zo vaak als een of meerdere bestuursleden dit nodig achten inzage in het door hem/haar beheerde stukken of archief.

 • De penningmeester geeft, zo vaak als een of meerdere bestuursleden en of de kascommissie (al dan niet op verzoek van meerdere koorleden) inzage in de door hem/haar beheerde stukken of archief. De penningmeester is financieel verantwoordelijk.

Commissies:

Commissies zijn opgezet volgens dezelfde structuur waardoor ze herkenbaar blijven. Elke commissie wordt, bij voorkeur, voorgezeten door een bestuurslid, hierdoor is de informatie van en naar het bestuur c.q. leden gewaarborgd. De overige leden van een commissie worden door het bestuur verzocht zitting te nemen in een commissie.

Activiteitencommissie (AC):

De AC bestaat uit een bestuurslid en minimaal 2 leden. De AC heeft bemoeienis met alle activiteiten in de ruimste zin des woords die door de vereniging worden georganiseerd. De AC is verantwoordelijk voor de voorwaarden dat de geplande activiteit uitgevoerd kan worden.

Muziekcommissie (MC):

 • De MC bestaat uit een bestuurslid en minimaal 2 leden en de dirigent als adviseur.

 • De MC beheert de muziekbibliotheek en zorgt voor een schaduw archief.

 • De MC zorgt dat de partituren en cd’s op tijd beschikbaar zijn om zodoende de voortgang van de repetitie niet te belemmeren.

 • De dirigent bepaalt de muziekkeuze na overleg met de MC.

 • Muziekstukken zijn eigendom van de MC

Kascommissie:

Door de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie en een reserve kascommissielid benoemd. De zittingsduur is 2 jaar per lid, er mogen geen 2 leden tegelijk aftreden. Het reservelid volgt automatisch het aftredende kascommissielid op.

Public Relations commissie (PRC):

De PRC verzorgt publicaties zowel in- als extern. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de verenigingsnaam en het logo van het koor.

 

Artikel 11: De dirigent

 

Voor de dirigent wordt een separaat contract aangegaan. De vereniging kan meerdere dirigenten onder contract hebben.

 

Artikel 12, 13, 14, 15, 16 en 17: Algemene jaarvergadering

 

Deze artikelen staan uitgebreid in de statuten; verbijzondering is niet nodig

 

Artikel 18: Huishoudelijk reglement

Bijlage huishoudelijk reglement:

Bij het huishoudelijk reglement hoort een bijlage waarin items zijn vermeld die jaarlijks op de algemene ledenvergadering opnieuw worden vastgesteld. In de bijlage huishoudelijk reglement zijn de volgende items vastgesteld:

 1. Overlijden koorlid

 2. Koorjubilea koorlid

 3. Huwelijk/Huwelijksjubileum koorlid

 4. Aftreden bestuursleden

 5. Opzegging lidmaatschap door overmacht

 6. Langdurige ziekte koorlid

 7. Hoogte van de contributie

 8. Hoogte minimum bijdrage begunstigers

 9. Beschermheer en beschermvrouw

 10. Ledenbestand

 11. Repetitietijden

 

Artikel 19: Slotbepalingen

 

Bij geschillen en dergelijke waarin het bestuur geen unaniem standpunt c.q. beslissing kan nemen moet een vertrouwenscommissie worden ingesteld die een voor het bestuur/vereniging bindend advies geeft.

 

Bijlage huishoudelijk reglement

 

Deze bijlage van het huishoudelijk reglement volgens art 18 van de statuten van bovengenoemde vereniging is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 28 april 2003

 • Overlijden koorlid - In overleg met de nabestaanden zal het koor of een vertegenwoordiging hiervan de uitvaartdienst bijwonen en/of koorzang verzorgen.

 • Koorjubilea koorlid - Bij gelegenheid van een 12⅟₂ - 25 – 40 jarig koorjubileum zal hem/haar een attentie worden aangeboden. Voor een 12⅟₂ jarig jubileum komt men in aanmerking als men vóór 1 mei van het lopende jaar 12 jaar lid is van de vereniging. Een 25 – 40 jarig jubileum wordt gevierd in het jaar waarin het jubileum valt. De huldiging vindt plaats op een door het bestuur te bepalen tijdstip.

 • Huwelijk / Huwelijksjubileum koorlid - Bij gelegenheid van een huwelijk of huwelijksjubileum van een koorlid zal het bruidspaar een attentie worden aangeboden ter waarde van € 25,- . Deze regeling geldt alleen als het bruidspaar het bestuur officieel in kennis stelt.

 • Aftreden bestuursleden - Bij aftreden van een bestuurslid zal hem/haar voor bewezen diensten een attentie worden aangeboden van € 12,50

 • Opzegging lidmaatschap door overmacht (door bestuur te bepalen) - Bij opzegging van het lidmaatschap door overmacht zal hem/haar voor bewezen diensten een attentie worden aangeboden.

 • Langdurig ziek koorlid - Indien een koorlid langer dan 1 maand ziek is, zal hem/haar door het bestuur een attentie worden aangeboden.

 • Hoogte van de contributie - De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 40,- per kwartaal. De hoogte van de contributie zal ieder jaar tijdens de jaarvergadering opnieuw worden vastgesteld.

 • Hoogte minimum bijdrage begunstigers - De hoogte van de minimum bijdrage van de begunstigers is vastgesteld op € 15,- per jaar

 • Ereleden - Als erelid van de vereniging is aangesteld:, dhr. Henk de Boer, dhr. Harry Seevens, mevr. Dorij Snijders, mevr. Ellie Lemmens, mevr. Neele Aerts-de Klerk

 • Ledenbestand - In verband met  de AVG wordt aan de leden geen ledenlijst meer verstrekt. Naam en adres van de leden staan in het beveiligde gedeelte van de website.

 • Repetitietijden - Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, inclusief 15 min pauze.

De in deze bijlage genoemde bijdragen zullen geïndexeerd worden:

Kleding bij optredens - De kleding wordt per optreden vastgesteld door de kledingcommissie. Hierbij is uitgangspunt:

 • voor de heren smoking met wit of zwart overhemd met vlinderdas of stropdas welke door het koor ter beschikking wordt gesteld .

 • voor de dames een zwarte rok of pantalon met zwarte blouse aangevuld met een sjaal of corsage of ander accent.

bottom of page